Regulament

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
CURȚII DE ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ
CENTRUL DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE ÎN ASIGURĂRI

Capitolul l - Dispoziţii generale.

Art. 1. Curtea de Arbitraj este înfiinţată de către Asociația „Centrul de arbitraj si mediere in asigurări” - denumită în continuare „Asociația”, conform statutului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare, a Cărţii a IV-a din Codul de Procedură Civilă şi a prezentului Regulament.
Art. 2. Curtea de Arbitraj este organizată în cadrul Asociației, ca instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, având misiunea de a organiza proceduri de arbitraj intern și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, în domeniul asigurărilor.

Capitolul 2 - Atribuții.

Art. 3. Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții:
a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;
b)  redactează la cererea părţilor şi împreună cu acestea, compromisuri ori cereri de conciliere;
c)  elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;
d) ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;
e)  organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;
f) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Capitolul 3 - Organizare și funcționare.

Art. 4. (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitrii, confirmaţi de Colegiului de conducere al Curții de Arbitraj și numiți dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.
(2) Poate fi membru al Curții de Arbitraj, orice persoana cu capacitate deplină de exercițiu care îndeplinște cumulative următoarele condiții:

 • Este absolvent de studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • Are vechime în muncă de cel putin 5 ani;
 • Nu a fost condamant definitiv pentru o infracțiune prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție sau praeterinteție;

(3) Cererea de aderare, care cuprinde declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj trebuie aprobată de Colegiului de conducere.
 (4) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părțile le-au numit, prin convenția arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane accept să își desfășoare activitatea în condițiile prevăzute în prezentul regulament și Regulile de procedură arbitrală ale Curtea de Arbitraj și sub îndrumarea Asociației. În această situație, supraarbitrul, va fi numit obligatoriu din lista membrilor Curții de Arbitraj.
(5) În cauzele supuse judecății, arbitrii desemnați de părți pot să numească, la rândul lor, un supraarbitru, din rândul celorlalți arbitrii aflați pe lista Curții de Arbitraj, chiar dacă aceștia nu fac parte din Colegiul de conducere al Curții de Arbitraj. În cazul în care cei doi arbitri numiți de părți au doar experiență juridică, supraarbitrul va fi numit dintre arbitri cu experiență în domeniul economic sau tehnic. Pentru situația în care arbitri au experiență economică sau tehnică, supraarbitrul va fi desemnat dintre arbitri cu experiență juridică.
(6) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate și cetățenia.
(7) Pierderea calității de arbitru, poate interveni în următoarele situații:

 • ca urmare a decesului arbitrului;
 • în baza cererii de încetare a activității arbitrului;
 • ca urmare a sancțiunilor impus de Colegiul de conducere, ca urmare a unor abateri disciplinare grave;

Art. 5. (1) Dintre arbitrii numiți potrivit art. 4 alin.1, Adunarea generală a Asociației va numi Preşedintele, Vicepreşedintele şi trei membri, care reprezintă Colegiului de conducere al Curții de Arbitraj ales pentru un mandat de 5 ani.
(2) Preşedintele are conducerea curentă, exercită atribuţiile jurisdicţionale şi reprezintă Curtea de Arbitraj în relaţiile interne şi internaţionale. Vicepreşedintele ajută în activitatea sa pe preşedinte şi este înlocuitorul de drept al acestuia.
(3) Membri primesc însărcinări rezultate din necesitatea soluţionării cauzelor potrivit convenţiilor arbitrate specifice şi a regulilor de procedură, în cazurile de conciliere facultativă, din activitatea administrativ-executivă a Curții de Arbitraj.
(4)  Colegiul de conducere are următoarele atribuții:

 • asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;
 • adoptă Regulile de procedură arbítrala ale Curții de Arbitraj;
 • propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum și Normele privind taxele șl cheltuielile arbítrale;
 • aprobă Lista de arbitri;
 • organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;
 • poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor;
 • poate decide amânarea plăților onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața Curții de Arbitraj sau excepția nelegalității constituirii tribunalului arbitral.
 • poate aduce modificări prezentului regulament cu majoritate absolută de voturi.

(5) Hotărârile Colegiului de conducere se iau cu majoritate simplă de voturi.

Capitolul 4 - Resursele Curții de Arbitraj și cheltuielile arbitrale.

Art. 6. (1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.
(2) Taxele de înregistrare și taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Adunarea generală a Asociației, la propunerea Colegiului de conducere al Curții de Arbitraj.
(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.
Art. 7. (1) Taxa arbitrală se achită integral, în momentul înregistrării cererii de arbitrare, cererii reconvenţionale, cererii de chemare în garanţie sau a cererii de intervenţie. Plata taxei arbitrale se poate face fie în numerar la casieria Asociației, fie prin ordin de plată în contul Asociației vizat de către bancă. Odată cu înregistrarea cererii de arbitrare se anexează şi dovada de plată a taxei arbitrale.
(2) Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie sunt supuse unei taxe arbitrale ca şi cererea principală de arbitrare.
(3) Pentru repunerea pe rolul Curții de Arbitraj a cererii de arbitrare după suspendarea litigiului ca urmare a culpei părţilor, se plăteşte taxa minimă prevăzută prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale ale Curții de Arbitraj.

Capitolul 5 - Dispoziții comune, finale și tranzitorii

Art. 8. Asociația, Curtea de Arbitraj, precum și personalul acestora au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.
Art. 9. Prezentul regulament a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociației la data de ____, iar Comitetul de conducere al Curții de Arbitraj va asigura comunicarea către cei interesaţi a prezentului Regulament, a Regulilor de procedură cât şi a Normelor privind taxele cheltuielilor arbitrale.

 

REGULILE DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ
ALE CURȚII DE ARBITRAJ
DE PE LÂNGĂ CENTRUL DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE ÎN ASIGURĂRI

Capitolul 1. Dispoziții preliminare

Art. 1. - Obiectul Regulilor de procedură arbitrală.
Prezentele Reguli de procedură arbitrală stabilesc principiile și regulile de soluționare a litigiilor interne și internaționale supuse arbitrajului instituționalizat organizat de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația „Centrul de arbitraj și mediere în asigurări”, în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare.
Art. 2. -  Definiții.
În cuprinsul prezentelor Reguli de procedură arbitrală, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:
1. audiere – ședința arbitrală în cadrul căreia se desfășoară faza orală a procedurii arbitrale;
2. cerere de arbitrare – cererea de soluționare a unui litigiu arbitral de o persoană fizică sau o persoană juridică;
3. cerere reconvențională – cererea de arbitrare formulată de către pârât pe cale incidentală;
4. colegiul Curții de Arbitraj – organul colegial de conducere al Curții de Arbitraj;
5. convenția arbitrală – clauza compromisorie sau compromisul încheiate de orice persoane fizice sau persoane juridice de drept privat ori de drept public;
6. încheiere – orice hotărâre preparatorie sau interlocutorie dată în cursul procedurii arbitrale și prin care nu se rezolvă în întregime fondul cauzei sau nu se dezinvesteşte Curtea de Arbitraj;
7. litigiu arbitral – orice litigiu intern (fără element de extraneitate) sau internațional (cu element de extraneitate), izvorât dintr‐un raport juridic contractual sau extracontractual, supus soluționării pe calea arbitrajului;
8. memoriu – actul de procedură prin care părțile detaliază pretențiile sau apărările proprii, întocmit la cererea curții de arbitraj sau la solicitarea părților și cu aprobarea curții de arbitraj;
9. parte – orice reclamant, pârât, intervenient sau chemat în garanție, participanți la procedura arbitrală;
10. răspuns – punctul de vedere prin care pârâtul, intervenientul ori chematul în garanție răspunde la cererea de arbitrare;
11. reguli – prezentele Reguli de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
12. sentință arbitrală – hotărârea arbitrală finală prin care se rezolvă fondul cauzei sau se dezinvesteşte Curtea de Arbitraj;

Art. 3. Principiile procedurii arbitrale.
(1) Pe întreg parcursul procedurii, Curtea de Arbitraj, Președintele Curții, Colegiul de conducere al Curții și părțile vor acționa cu bună-credință, într‐o manieră eficientă și cu celeritate, cu respectarea egalității de tratament, a dreptului la apărare și a principiului contradictorialității.
(2) Pe parcursul desfășurării procedurii arbitrale, oricare parte are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către un tribunal arbitral independent și imparțial.
(3) Părțile au dreptul să ia cunoștință de conținutul tuturor actelor dosarului, cu respectarea principiului confidențialității procedurii arbitrale.
(4) Cu excepția cazului în care părțile convin în alt mod, orice persoană implicată în organizarea arbitrajului este obligată să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește întreaga procedura arbitrală.
(5) Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părților. Ele pot fi însă publicate parțial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se menționa numele sau denumirea părților ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor.
(6) Dispozițiile prezentelor reguli de procedură se completează cu dispoziții prevăzute în convenția arbitrală  a părților, precum și cu dispozițiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea nu sunt contrare cu prezentele dispoziții.

Capitolul 2. Procedura arbitrală.

Art. 4. Convenția arbitrală.
Convenţia arbitrală se încheie, în scris, sub sancţiunea nulităţii. Ea se poate încheia, fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal sau într-un act separat, dar mai înainte de ivirea litigiului, fie sub forma unei înţelegeri de sine stătătoare, denumită compromis, încheiată după ivirea litigiului. Validitatea clauzei compromisorii este independentă de validitatea contractului în care a fost înscrisă.
Art. 5. Cererea de arbitrare.
(1) Cererea de arbitrare prin care este sesizată Curtea de Arbitraj trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele și prenumele, domiciliul sau, după caz, reședința părților ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, se vor menționa codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului și ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori alte asemenea date, precum și, dacă este cazul, domiciliul sau sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură;
b) numele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiul arbitral, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele, numerele de telefon și de fax ale acestuia, adresa de poștă electronică și sediul profesional. Dovada calității de reprezentant se va alătura cererii, inclusiv înscrisul doveditor al calității de reprezentant legal sau, după caz, extras din registrul public în care este menționată împuternicirea reprezentantului persoanei juridice;
c) indicarea obiectului și valorii cererii, arătând modalitatea de calcul prin care s‐a ajuns la stabilirea acestei valori, motivele de fapt și de drept pe care se sprijină aceasta, cu trimitere la mijloacele de probă pe care reclamantul înțelege să le invoce;
d) menționarea convenției arbitrale, anexându‐se în copie contractul în care este inserată sau înscrisul din care rezultă aceasta;
e) propunerea reclamantului privind numărul de arbitri și locul arbitrajului;
f) numele arbitrului desemnat, iar în cazul în care acesta nu figurează pe lista de arbitri a Curții și, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică a arbitrului desemnat;
g) semnătura reclamantului sau, dacă cererea este introdusă prin reprezentant, semnătura acestuia.
(2) Cererea de arbitrare și anexele se depun, în limba stabilită de părți prin convenția arbitrală, în format electronic și pe suport hârtie, în atâtea exemplare câți pârâți sunt, plus unul pentru dosarul cauzei. Dacă părțile nu au convenit limba arbitrajului, procedura se va desfășura în limba română.
(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, cererii reconvenționale formulate de pârât sau de unul dintre pârâți, precum și celorlalte cereri adresate Curții de Arbitraj. 
Art. 6. - Înregistrarea cererii.
(1) Cererea de arbitrare, însoțită de dovada achitării taxei de înregistrare, calculată în conformitate cu Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare, este înregistrată la secretariatul Curții de Arbitraj sau la secretariatul Asociației.
(2) În cazul în care taxa de înregistrare nu este achitată la data depunerii cererii de arbitrare, secretariatul Curții de Arbitraj sau secretariatul Asociației va acorda reclamantului un termen de 10 zile, calculat de la data comunicării, pentru achitarea taxei.
(3) La cererea reclamantului, termenul prevăzut la alin.(2) poate fi prelungit prin rezoluție motivată de către Președintele Curții de Arbitraj.
(4) Dacă dovada plății taxei arbitrale nu se face în termenele și condițiile comunicate reclamantului, cererea de arbitrare se restituie acestuia.
Art. 7. Răspunsul pârâtului la cererea reclamantului.
(1) Dacă s-a achitat taxa arbitrală, Curtea de Arbitraj va transmite pârâtului o copie a cererii de arbitrare și orice înscrisuri atașate la aceasta. Pârâtul va putea depune un răspuns în termen de 30 de zile de la data comunicării cererii. Răspunsul va cuprinde următoarele:
a) un punct de vedere succint la cererea reclamantului, arătând motivele de fapt și de drept pe care se sprijină apărarea pârâtului, cu trimitere la mijloacele de probă pe care înțelege să le invoce;
b) orice obiecții cu privire la validitatea și aplicarea convenției arbitrale;
c) propunerea pârâtului în legătură cu numărul de arbitri și locul arbitrajului;
d) numele arbitrului desemnat și, dacă este cazul, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică a arbitrului desemnat sau, în cazul în care este aplicabil, răspunsul la propunerea reclamantului privind soluționarea litigiului arbitral de un arbitru unic, precum și la persoana acestuia;
(2) Răspunsul și anexele sale sau orice alte cereri reconvenționale ale acestuia se transmit, pe suport de hârtie, în atâtea exemplare câți reclamanți cu interese contrare sunt, plus unul pentru dosarul cauzei, precum și în format electronic.
(3) Lipsa unui răspuns din partea pârâtului nu înseamnă recunoașterea pretențiilor reclamantului și nu va împiedica arbitrajul să continue.
(4) Curtea de Arbitraj va transmite o copie a răspunsului sau a reconvenționalei către reclamant pentru a lua cunoștință sau a formula răspuns la cererea reconvențională, dacă este cazul, în termen de 20 de zile de la comunicare.
(5) În cazul în care cererea de arbitrare, răspunsul sau cererea reconvențională nu cuprind toate mențiunile și cerințele prevăzute la art. 5 sau, după caz, la art.7, Președintele Curții va înștiința, de îndată, partea care le‐a formulat să le completeze în mod corespunzător, într‐un termen care nu va depăși 10 zile de la data comunicării înștiințării.
(6) În cazul în care oricare dintre părți nu se conformează solicitării de a furniza detaliile suplimentare, în absența cărora nu se poate da curs procedurii arbitrale, Președintele Curții poate dispune restituirea cererii sau, după caz, a cererii reconvenționale.
Art. 8. Arbitri. Constituirea tribunalului arbitral.
(1) Părțile pot conveni cu privire la numărul de arbitri, care trebuie să fie întotdeauna impar.
(2) Dacă părţile nu au stabilit numărul arbitrilor litigiul se judecă de trei arbitrii, câte unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat de cei doi arbitrii.
(3) În termen de 5 zile de la data la care i‐a fost comunicată propunerea de numire arbitrul va completa și semna declarația de acceptare, de independență, de imparțialitate și de disponibilitate, în care va arăta orice circumstanțe care pot da naștere unor îndoieli rezonabile cu privire la imparțialitatea sau independența sa.
(4) Cei doi arbitrii vor proceda la numirea supraarbitrului, în termen de 10 zile de la ultima acceptare.
Art.9. Recuzarea și abținerea arbitrilor.
(1) Arbitru poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute de art. 41 și 42 din Codul de procedură civilă pentru recuzarea judecătorilor, la care se adaugă și următoarele :
a) arbitrii nu îndeplinesc condițiile de calificare sau alte condiții privitoare la arbitri, prevăzute în convenția arbitrală;
b) sunt asociați, colaboratori sau membri ai organelor de conducere ale unei entități fără personalitate juridică sau ale unei persoane juridice care are un interes în cauză ori care este controlată de una dintre părți sau aflată sub un control comun cu această parte;
c) arbitrul a avut sau are raporturi de muncă ori de serviciu cu una dintre părți, cu o persoană juridică controlată de una dintre părți sau aflată sub un control comun cu această parte;
d) arbitrul a prestat consultanță uneia dintre părți, a asistat sau a reprezentat una dintre părți ori a depus mărturie în fazele prealabile ale litigiului arbitral.
(2) O parte va putea recuza arbitrul pe care l‐a desemnat numai pentru motive de care partea ia cunoștință sau care au intervenit după desemnare.
(3) Cererea de recuzare se judecă, fără prezența părților, de un complet arbitral desemnat de Președintele Curții de Arbitraj, constituit din acelaşi număr de membrii ca și completul inițial.
(4) Persoana cu privire la care s‐a formulat o cerere de recuzare poate declara că se abține. În acest caz, se vor aplica dispozițiile art. 9 alin. (3).  
(5) Arbitrul care pe parcursul litigiului află că există un motiv de recuzare cu privire la persoana sa este obligat să-l înştiinţeze pe preşedintele Curții de Arbitraj şi să se abţină de la soluţionarea litigiului.

Capitolul 3 - Procedura în fața curții de arbitraj și dezbaterea litigiului

Art. 10. Administrarea procedurii.
(1) În întrega procedură arbitrală trebuie să se asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii.
(2) Dacă în convenția arbitrală nu se menționează altfel, Curtea de Arbitraj va putea organiza desfășurarea arbitrajului  în orice modalitate pe care o consideră potrivită.
(3) Procedura arbitrală va cuprinde o fază scrisă și faza orală.
(4) Curtea de Arbitraj va urmări ca administrarea procedurii să se realizeze într‐o manieră imparțială, eficientă și cu celeritate, oferind fiecăreia dintre părți o oportunitate rezonabilă de a‐și susține argumentele și de a‐și formula apărările.
(5) În orice stare a litigiului arbitral Curtea de Arbitraj va încerca soluționarea acestuia pe baza înțelegerii părților.
(6) Neprezentarea părții legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului arbitral, chiar dacă niciuna dintre părți nu a solicitat judecarea în lipsă.
Art.11. Încheierile de şedinţă.
(1) Dezbaterile arbitrale și orice dispoziție luată de Curtea de Arbitraj, în cadrul ședințelor de arbitrare sau în afara lor vor fi consemnate printr‐o încheiere.
(2) Încheierea va cuprinde, pe lângă mențiunile prevăzute la art.5 alin.(1) și următoarele elemente:
a) modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare sau de consultare a părților;
b) o scurtă descriere a cererilor și susținerilor părților;
c) motivele pe care pe sprijină măsurile dispuse.
Art. 12. Locul arbitrajului.
(1) Dacă părțile nu au convenit altfel, locul arbitrajului va fi la sediul Curții de Arbitraj.
(2) Curtea de Arbitraj, dacă părțile vor veni cu o solicitare în acest sens, va putea desfășura procedura arbitrală, în tot sau în parte, în orice loc pe care îl consideră potrivit, costurile suplimentare ocazionate urmând a fi suportate de părți.
(3) Hotărârea arbitrală se consideră că a fost pronunțată la locul arbitrajului.
Art. 13. Regulile de procedură aplicabile.
(1) Procedura în fața Curții de Arbitraj este guvernată de regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj în vigoare la data sesizării acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel.
(2) Acolo unde părțile, Curtea de Arbitraj sau, în lipsă, prezentele Reguli nu au stabilit ori, după caz, nu conțin norme pentru desfășurarea procedurii arbitrale sau acestea sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare din Codul de procedură civilă.
Art. 14. Dreptul aplicabil.
(1) Curtea de Arbitraj soluționează litigiul în temeiul normelor de drept scrise, având în vedere toate circumstanțele cauzei și ținând seama, între altele, de principiile generale de drept, de cerințele echității și de buna-credință.
(2) Dacă litigiul arbitral este internațional, Curtea de Arbitraj îl soluționează în temeiul legii sau altor norme de drept alese de părți, iar dacă acestea nu au desemnat dreptul aplicabil, în temeiul legii sau al altor norme de drept pe care le consideră adecvate. Orice alegere de către părți a legii unui anumit stat se consideră că se referă la dreptul substanțial al statului respectiv și nu la regulile acestuia privind conflictul de legi.
(3) În ipoteza în care părțile autorizează în mod expres acest aspect, Curtea de Arbitraj va putea statua în echitate(ex æquo et bono) sau ca amiable compositeur.
Art. 15. Termenul arbitrajului.
(1) Dacă părțile nu au hotărât altfel, sentința arbitrală va fi pronunțată într‐un termen de maximum șase luni de la data constituirii curții arbitrale.
(2) Părțile pot consimți, oricând în cursul litigiului arbitral, la prelungirea termenului arbitrajului, fie în scris, fie prin declarație orală, dată în fața curții arbitrale şi consemnată în încheierea de şedință.
(3) Termenul se prelungeşte de plin drept cu trei luni în cazul încetării existenței juridice sau al decesului uneia dintre părți.
Art. 16. Dezbaterea litigiului.
(1) Pãrțile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanți și pot fi asistate de avocați sau de alte persoane.
 (2) Neprezentarea pãrții legal citate nu împiedicã dezbaterea litigiului, afarã numai dacã partea lipsã a solicitat amânarea litigiului pentru motive temeinice, încunoștințând în același timp și cealaltã parte. Amânarea se poate acorda o singurã datã.
(3) Oricare dintre pãrți poate cere, în scris, ca soluționarea litigiului sã se facã în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.
(4) Fiecare dintre pãrți are sarcina sã dovedeascã faptele pe care își întemeiazã în litigiu pretenția sau apãrarea.
(5) În vederea soluționãrii litigiului, Curtea de Arbitraj poate cere pãrților explicații scrise cu privire la obiectul cererii și la faptele litigiului și poate dispune administrarea oricãror probe prevãzute de lege.
(6) Administrarea probelor se efectueazã în ședința Curții de Arbitraj.
(7) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.
(8) Orice excepție privind existența sau validitatea convenției arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însãrcinãrii arbitrilor și desfãșurarea procedurii pânã la primul termen de înfãțișare trebuie ridicatã, sub sancțiunea decãderii, cel mai târziu la acest termen.
Art. 19. Închiderea dezbaterilor, deliberarea și pronunțarea.
(1) După ce Curtea de Arbitraj va considera că toate împrejurãrile cauzei sunt suficient lãmurite, închide dezbaterile trecând la deliberarea și luarea hotãrârii, în ședințã secretã, cu participarea tuturor arbitrilor în persoanã, consemnându-se în hotărâre această participare.
(2) Hotãrârea se ia cu unanimitate sau majoritate de voturi. Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două opinii, arbitrii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într‐o singură opinie. Atunci când nu se formează o majoritate, hotărârea va fi adoptată numai de către supraarbitru.
(3) Dacã, în cadrul deliberãrii și mai înainte de pronunțarea hotãrârii, Curtea de Arbitraj considerã cã sunt necesare noi lãmuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea pãrților, sub condiția încadrãrii în termenul arbitrajului prevăzut la art. 15.
(4) Sentința arbitrală va fi pronunțată și redactată în termen de cel mult o lună de la data închiderii dezbaterilor sau, după caz, de la împlinirea termenului pentru depunerea notelor scrise ori, după caz, în termenul convenit cu părțile.
(5) Președintele Curții va putea prelungi termenul pentru pronunțarea și redactarea sentinței, în baza unei cereri justificate din partea Curții de Arbitraj.
(6) Arbitrul care a avut o altă părere îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Regula se aplică şi în cazul unei opinii concurente.
(7) Opinia separată sau opinia concurentă se ataşează sentinței.

Capitolul 4. Hotărârea arbitrală.

Art. 20. Conținutul sentinței arbitrale.
(1) Sentința arbitrală se redactează în scris și trebuie să conțină:
a) componența nominală a tribunalului arbitral, locul şi data pronunțării sentinței;
b) numele părților, domiciliul sau reşedința ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanților părților şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului arbitral;
c) menționarea convenției arbitrale în temeiul căreia s‐a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului arbitral şi susținerile pe scurt ale părților;
e) motivele de fapt şi de drept ale sentinței, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluția;
f) dispozitivul;
g) semnăturile tuturor arbitrilor și a supraarbitrului, sub rezerva dispozițiilor alin.(2),.
(2) Dacă unul dintre arbitri este în imposibilitate de a semna hotărârea, se va face mențiune despre cauza nesemnării, iar în locul acestuia va semna supraarbitrul. În ipoteza în care imposibilitatea de semnare a hotărârii se referă la supraarbitru, în locul acestuia va semna Președintele Curții de Arbitraj.
Art. 21. Efectele sentinței arbitrale.
(1) Sentința arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de partea împotriva căreia s‐a pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în hotărârea arbitrală.
(2) În termen de 3 zile de la data semnării ei de către arbitrii, aceasta se comunică părților .
(3) Sentința arbitrală comunicată părților are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.
(4) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.
(5) Prin acordul lor de a soluționa litigiul arbitral în conformitate cu aceste Reguli, părțile se angajează să pună de îndată în aplicare dispozițiile hotărârii arbitrale.
Art.22. Îndreptarea și lămurirea hotărârilor arbitrale.
(1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susținerile părților sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din sentința arbitrală ori din încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți, formulată în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii arbitrale.
(2) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului sentinței arbitrale ori aceasta cuprinde dispoziții potrivnice, oricare dintre părți poate cere tribunalului arbitral care a pronunțat sentința să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice, în termen de 15 zile de la data comunicării sentinței.
(3) Orice îndreptare a unei erori materiale sau lămurire a unei hotărâri arbitrale se va întocmi în forma prevăzută pentru sentința arbitrală, se va ataşa la sentință făcând corp comun cu aceasta, atât în dosarul litigiului arbitral, cât şi în dosarul de hotărâri al Curții de Arbitraj și va fi comunicată părților.
Art. 23. Completarea hotărârii.
(1) Dacă prin sentința dată Curtea de Arbitraj a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părți poate cere completarea sentinței în termen de 15 zile de la data comunicării ei, cu transmiterea unei notificări către cealaltă parte.
(2) Curtea de Arbitraj va soluționa cererea de urgență, cu citarea părților, prin sentință arbitrală separată.
(3) Sentința de completare se va întocmi în forma prevăzută pentru sentința arbitrală, se va ataşa la sentință făcând corp comun cu aceasta, atât în dosarul litigiului, cât şi în dosarul de hotărâri al Curții de Arbitraj și va fi comunicată părților.

Capitolul 5. Cheltuielile arbitrale.

Art. 24. Cheltuielile arbitrale.
(1) Cheltuielile arbitrale includ taxa de înregistrare, taxa arbitrală, care este formată din taxa administrativă şi onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, onorariile avocaților, ale experților şi consilierilor, cheltuielile de deplasare a părților, arbitrilor, martorilor, experților şi consilierilor şi alte cheltuieli legate de soluționarea litigiului arbitral.
(2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio împrejurare.
(3) Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.
(4) Cu excepția cazului în care părțile au stabilit altfel, Curtea de Arbitraj, la solicitarea uneia dintre părți, va dispune în sentința arbitrală, plata de către una dintre părți a oricăror costuri rezonabile suportate de cealaltă parte, inclusiv costurile cu reprezentarea în fața curții, luând în considerare modalitatea de soluționare a cauzei, modul în care fiecare dintre părți a contribuit la asigurarea eficienței și a celerității în desfășurarea procedurii și orice alte circumstanțe relevante.

Capitolul 6. Dispoziții finale

Art. 25. Completarea regulilor.
Prezentele reguli se completează cu dispoziții Codului de procedură civilă( Legea nr. 143/2010), în măsura în care sunt compatibile cu arbitrajul și cu natura litigiilor.
Art. 26. Răspunderea arbitrilor.
Asociaţia, Curtea de Arbitraj, arbitrii, precum și personalul acestora, nu vor fi răspunzători în fața niciuneia dintre părți pentru nicio acțiune sau omisiune în legătură cu procedura arbitrală, cu excepția cazului în care acțiunea sau omisiunea respectivă se datorează conduitei ilicite intenționate sau neglijenței grave a acestora.
Art. 27. Revizuirea regulilor.
(1) Colegiul de conducere al Curții de Arbitraj poate aduce modificări prezentelor Reguli. Aceste modificări se supun confirmării Adunării generale a Asociației, vor fi publicate pe site-ul web al Asociației și se vor aduce la cunoștința celor interesați prin orice alte mijloace.
(2) În ipoteza în care există litigii pe rolul Curții de Arbitraj, regulile de procedură arbitrală aplicabile acestora vor fi cele aflate în vigoare la data înregistrării cererii arbitrale. Dacă părțile consimt în mod expres, modificările aduse regulilor de procedură arbitrală le pot fi aplicabile de la data la care au depus la registratura Curții de Arbitraj o cerere în acest sens. 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in